002ra


1
Hier beghinnen de titelen dat sijn de
namen der boeken daer men af spreken
sal ende oec die capittelen der eerwaerdi
ghen mans bartolomeus engelsman ende
5een gheoerdent broeder van sinte fran [ ]
ciscus oerde Ende heeft xix. boeken die
sprekende sijn vande eygenscappen der
dingen dats te segghen vant rechte in [ ]
wesen alder ghescapen dinghen so wel
10sienlic als onsienlic lichamelic ende onlich [ ]
amelic niet wtghesondert


Het eerste boeck


15

Dat god gheseyt wort een ewich onme [ ]
telic ende onwandelbaer i. capitel
Van de enicheyt des wesens of menich [ ]
foudicheyt der personen ij. capitel
Soe wat van gode gheseyt wort of het
20is wesen of yet daer men god sonderlin [ ]
ge bi bekeenen bekeenen Lees bekennen
mach iij. capitel

Vande bekennisse goods iiij. capitel

Dat god bekent wort in sijn werken v. capitel

Wat die namen van gode beteikenen vi. capitel

25
Vande namen des onderscheyts sijns

wesens vij. capitel

Vande namen goods diemen noemt con
[
]
cretum viij. capitel

Vande namen gods diemen noemt me
[
]
30
dijs ix. capitel

Vande toeuoeghinghe der namen die

puerlic beteykenen het godlic wesen x. capitel

Vande namen goods bi haer eerste inset
[
]
tinge of beteykenisse xi. capitel

35
Vande namen goods nemende sijn begin
[
]
sele van een aenhanginghe des gheli

kenis xij. capitel

Van toeuallende namen xiij. capitel

Vande persoenlike namen xiiij. capitel

40
Vande onderscheydinge der bekentenissen

1
der namen goods xv. capitel

Vande eyghenscap des godlics we

sens xvi. capitel

Hoe barnardus bescreuen heeft die god
[
]
5
licheyt xvij. capitel

Vande namen die gode beteykenen in

sijn werken xviij. capitel

Vande toegeuoechde namen als gode

toebehorende xviij. capitel
xviij. capitel Dit fragment dient te vervallen waarna de regels 08-10 de volledige titel van capitel xix. vormen Vergelijk boek 1 15rb20-22
10
Van sijn proper wesen xix. capitel
Vande ouergesette namen goods xx. capitel
Van veel diuerscher namen daer god van
veel menschen bi genoemt wort xxi. capitel15
Hier beghint het anderde boeck ende
spreect vande eygenscap der engelen


Wat die naem engel beduyt i. capitel
Wat een enghel is na dat iohannes da
mascenus bescrijft ij. capitel
20Hoe die engelen in die lichamelike ge [ ]
daente gemaelt worden iij. capitel
Hoe die enghelen ghedescribeert wor
den iiij. capitel
Hoe die engelen somtijts geleken worden
25materialiken dats voelike of sienlike din [ ]
ghen v. capitel
Vande oerde der engelen der yerarchi [ ]
en ende haer officien vi. capitel
Van drier leye yerarchyen vij. capitel
30Vande oerde der seraphin viij. capitel
Vande oerde der cherubinnen ix. capitel
Vande oerde der thronen x. capitel
Vande oerde der middelder yerarchien xi. capitel
Vander oerden der dominacien of heer [ ]
35scappien xij. capitel
Vander oerden der principaten xiij. capitel
Vander oerden der potestaten xiiij. capitel
Vander derder yerarchien xv. capitel
Vande oerde der crachten xvi. capitel
40Vande oerde der archangelen xvij. capitel

002va


1

Vande oerde der enghelen xviij. capitel
Vande quade engelen xix. capitel
Vande verkeerde engelen xx. capitel


5
Het derde boeck vande eyghenscappen
der redeliker sielen


Wat die naem mensch beduyt i. capitel

Vande inwendighe mensch als van de

siele ij. capitel

10
Noch vande siele iij. capitel

Hoe de siele vanden philosophen beduyt

wort iiij. capitel

Hoe de siele vanden volke haer naem ge
[
]
nomen heeft v. capitel

15
Vande crachten der sielen vi. capitel

Van drier ley crachten der sielen vij. capitel

Vande groylike siele viij. capitel

Vander sinliker sielen ix. capitel

Vant inwendige of gemeen verstant x. capitel

20
Vande sienlike
sienlike Lees sinlike Vergelijk boek 3 33rb31
cracht xi. capitel
Vande beroerlike sinlicheyt des crach [ ]
tes xij. capitel
Vande redelike siele xiij. capitel
Vande crachten der sielen daer mede die
25siele haer werken werkendt is xiiij. capitel
Vande leuendige cracht daer of tbegin
sel thart is xv. capitel
Vande sielike cracht xvi. capitel
Vande sienlike cracht xvij. capitel
30Vant ghehoer xviij. capitel
Vander roecken xix. capitel
Vander smaken xx. capitel
Van gheuoelen of tasten xxi. capitel
Van dat behoeftich is tot volmaectheit
35der naturen xxij. capitel
Vander polsen xxiij. capitel
Vande menichfoudicheit der polsen xxiiij. capitel


Hier beghint dat iiij. boeck ende seyt van [ ]
40der lichameliker substancien of wesen


1

Vande qualiteyten of ghelikenissen der
vier elementen i. capitel
Vande coutheyt ij. capitel
Vande droecheyt iij. capitel
5Vande vuchticheyt iiij. capitel
Vande spise ende dranck v. capitel
Vant effect ende condicie der vuchtiche
den ende hair oerspronck ende werkinge vi. capitel
Vant bloet vij. capitel
10Vande quade eygendome of geneygent [ ]
heyt des bloets viij. capitel
Vander fleumaten dats daer die vuch
ticheyt dander elementen bouen gaet ix. capitel
Van colera dats daer hetten ende droech
15eyt dander elementen bouen gaende sijn x. capitel
Van melancolie dats daer coutheyt ende
droechte dander elementen te bouen gaet xi. capitel


Hier beghint dat vijfte boeck ende seyt
20vande sceppenisse ende gestelte der leden


Vande eygenscappen of oerspronghen
der leden int gemeen i. capitel
Vanden hoefde ij. capitel
Vander herssen of breyn iij. capitel
25Vande caluheyt iiij. capitel
Vande oghen v. capitel
Vande gestandenisse der oghen vi. capitel
Vant middelste of gesicht der ogen vij. capitel
Vande decselen der oghen of ogebraeu [ ]
30wen viij. capitel
Vande wynbraeuwen ix. capitel
Vanden voerhoefde x. capitel
Vande slape vanden hoefde xi. capitel
Vande oren xij. capitel
35Vande noese xiij. capitel
Vande wanghen xiiij. capitel
Vanden baerde xv. capitel
Vande kinnebacken xvi. capitel
Vande lippen xvij. capitel
40Van der kinnen xviij. capitel

003ra


1

Vande mont xix. capitel
Vande tanden xx. capitel
Vander tonghen xxi. capitel
Vanden spekel xxij. capitel
5Vander stemmen xxiij. capitel
Vander strotten xxiiij. capitel
Vanden hals xxv. capitel
Vande scouderen xxvi. capitel
Vande armen xxvij. capitel
10Vande handen xxviij. capitel
Vande vingheren xxix. capitel
Vande naghelen xxx. capitel
Vander zijden xxxi. capitel
Vander rugghen xxxij. capitel
15Vander borsten xxxiij. capitel
Vande mammen xxxiiij. capitel
Vander longhen xxxv. capitel
Vander harten xxxvi. capitel
Vanden ademe xxxvij. capitel
20Vander maghen xxxviij. capitel
Vander leuer xxxix. capitel
Vander gallen xl. capitel
Vander milte xli. capitel
Vander nederste darmen xlij. capitel
25Vande nyeren xliij. capitel
Vander blasen xliiij. capitel
Vander pissen xlv. capitel
Vanden buycke xlvi. capitel
Vander nauelen xlvij. capitel
30Vander winnende of voert brenghende
leden der mannen xlviij. capitel
Vander moeder der vrouwen xlix. capitel
Vande aersbillen l. capitel
Vande dyen li. capitel
35Vande knyen lij. capitel
Vande benen beneden den knien liij. capitel
Vande voeten liiij. capitel
Vant hol des voets lv. capitel
Vander hyelen of balle des

About this document

Basic information

Title Van den proprieteyten der dingen
Subtitle Een diplomatische editie van de Middelnederlandse vertaling (1485) van de 13de-eeuwse encyclopedie De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus
Author Bartholomeus Anglicus
Genre prose
Subgenre secular, artes
Fictionality non-fiction

Date

Date text witness -
Date text -

Localization

Localization witness
Localization text

Edition

Title
Subtitle Een diplomatische editie van de Middelnederlandse vertaling (1485) van de 13de-eeuwse encyclopedie De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus
Editor
Volume
pp.
Document ID bartholomeus_engelsman
Published

Corpus

Corpus
Subtitle
URL
Publisher
Publication date